THƯỚC ĐIỆN TRỞ CÁC LOẠI

  • NH_0000001034

Thước điện trở cho máy ép nhựa KTC-75, KTC-100, KTC-125, KTC-150, KTC-175. KTC-200, KTC-225, KTC-250, KTC-275, KTC-300, KTC-325, KTC-350, KTC-375, KTC-400. KTC-425, KTC-450, KTC-475, KTC-500, KTC-550, KTC-575, KTC-600, KTC-650, KTC-675, KTC-700, KTC-750, KTC-800, KTC-850, KTC-900, KTC-950, KTC-1000, KTC-1250, KTC-1500